Hoofd menu

Woonbond

 

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties. Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Meer zeggenschap huurders
De Woonbond heeft zich hard gemaakt voor het vergroten van de zeggenschap van huurders. De Tweede Kamer stemde in december 2014 in met een herziening van de Woningwet waardoor huurdersorganisaties en huurders meer te zeggen krijgen over het beleid van corporaties.

Tegenhouden extra bezuiniging huurtoeslag
In augustus 2014 stelde minister Blok een extra bezuiniging op de huurtoeslag voor. De Woonbond heeft zich hier fel tegen verzet waarna de bezuiniging uiteindelijk niet is doorgevoerd.

Betaalbaarheid wonen terug op agenda
Het huidige huurbeleid zorgt ervoor dat steeds meer huurders financieel in de knel komen. Door het doen van onderzoek naar de betaalbaarheid van het wonen en het voeren van acties is de aandacht daarvoor in politiek Den Haag toegenomen. Ook lokale woonlastenonderzoeken door lidorganisaties van de Woonbond dragen daar aan bij.

Ruimere inkomensgrens
De Woonbond heeft vanaf de invoering van de inkomensgrens in 2011 voortdurend aandacht gevraagd voor de knelpunten die deze grens oplevert voor woningzoekenden met een bescheiden middeninkomen. Zij vallen tussen wal en schip. Hun inkomen is niet hoog genoeg om een hypotheek te krijgen of een woning in de vrije sector te kunnen huren, maar de corporatiesector is voor hen ontoegankelijk geworden. Door lobby van de Woonbond komen er meer mogelijkheden voor bescheiden middeninkomens, waardoor huishoudens met een jaarinkomen tot 38.000 toch in aanmerking komen voor een corporatiewoning.

Lagere servicekosten
De Woonbond ontwikkelde een handleiding voor huurdersorganisaties, met steekhoudende argumenten om over lagere servicekosten te onderhandelen. In veel plaatsen heeft dit inderdaad lagere servicekosten opgeleverd. Uit onderzoek van de Woonbond werd duidelijk dat tweederde van de huurdersorganisaties dacht dat er bespaard kon worden op servicekosten en dat bijna de helft meende dat de verhuurder weinig tot niets deed om deze kosten laag te houden

Zeggenschap huurdersorganisaties
De Woonbond heeft samen met lidorganisaties een succesvolle lobby gevoerd voor het vergroten van de invloed van huurdersorganisaties op het beleid van corporaties. Daardoor worden huurdersorganisaties volwaardig partner bij de prestatieafspraken met gemeenten en corporaties over het lokale huurbeleid en krijgen ze instemmingsrecht bij fusies en verbindingen. Extra geld voor huurdersorganisaties De Woonbond heeft in kaart gebracht dat huurdersorganisaties vaak onvoldoende middelen hebben om hun werk te kunnen uitvoeren. De Kamer heeft daarna besloten huurdersorganisaties extra financiële middelen te geven om hun taak goed uit kunnen voeren.

Meer zeggenschap over woonruimteverdeling
Wij hebben de bevoegdheden voor huurdersorganisaties bij woonruimteverdeling in de Huisvestingswet per 1 januari 2015 kunnen uitbreiden. Bij het maken van afspraken over toewijzing van betaalbare huurwoningen, moeten gemeenten voortaan met huurdersorganisaties overleggen.

Verhuiskostenvergoeding
Het heeft lang geduurd, maar zowel huurders in de sociale huursector als huurders in de commerciële huursector kunnen tegenwoordig aanspraak maken op een tegemoetkoming in de verhuiskosten bij gedwongen verhuizing. Het bedrag, dat per juli 2015 op € 5.857 ligt, wordt jaarlijks geïndexeerd. De Woonbond heeft er veel aan gedaan om deze vergoedingsregeling voor elkaar krijgen. Huurders in de corporatiesector hebben sinds 2005 recht op een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten. Sinds 2010 kunnen ook huurders in de commerciële huursector er aanspraak op maken.

Een betere Overlegwet
Na zeven jaar touwtrekken werd op 1 december 1998 de eerste Wet op het overleg huurders verhuurder van kracht, kortweg de Overlegwet. In 2001 drong de Verenigingsraad van de Woonbond er bij de Tweede Kamer op aan de lacunes in deze Overlegwet te repareren. De verbeterde Overlegwet werd van kracht op 1 januari 2009. De verbeterde Overlegwet maakte onder andere een eind aan de ongelijke positie van huurdersorganisaties in de commerciële huursector en de corporatiesector. Ook is er meer duidelijkheid over de financiering van huurdersorganisaties. Twee punten die door de Woonbond steeds sterk zijn bepleit.